TEL: 693 636 229 | PN. - SOB. 9:00 - 20:00

Polityka prywatności i cookies dla strony internetowej galeriamyslenicka.pl

Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików Cookies w serwisie galeriamyslenicka.pl.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Galeria Myślenicka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Słoneczna 2E, 32-400 Mysłowice, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000295117; NIP 6811960091; REGON 120507387.

Cele przetwarzania danych osobowych

a) Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu galeriamyslenicka.pl.

b) Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, badawczych i statystycznych, zgodnie z wyrażoną przez Użytkownika zgodą.

c) Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania Serwisu oraz wykrywania oszustw.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

a) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa oraz zgodnie z wyrażoną przez Użytkownika zgodą.

b) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.

Prawa Użytkownika

Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania swoich danych,
- prawo do usunięcia swoich danych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
- prawo do przenoszenia swoich danych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pliki Cookies

a) Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika w celu ułatwienia korzystania z Serwisu.

b) Pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz marketingowych, aby dostosować treści i reklamy do preferencji Użytkownika.

c) Użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć wykorzystanie plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie plików cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.

d) Pliki cookies wykorzystywane w Serwisie dzielą się na:
- sesyjne, przechowywane na urządzeniu Użytkownika tylko podczas trwania sesji przeglądarki. Po jej zakończeniu pliki są usuwane z urządzenia Użytkownika.
- trwałe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach pliku cookies lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

e) Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
- niezbędne, umożliwiające korzystanie z podstawowych funkcjonalności Serwisu, np. logowanie, dodawanie produktów do koszyka.
- funkcjonalne, umożliwiające zapamiętanie preferencji Użytkownika oraz ułatwiające korzystanie z Serwisu.
- analityczne, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu, takich jak liczba odwiedzin, czas spędzony na stronie, źródło ruchu na stronie.
- marketingowe, umożliwiające dostosowanie reklam do preferencji Użytkownika oraz monitorowanie skuteczności kampanii reklamowych.

f) Serwis wykorzystuje pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich, takich jak Google Analytics, Facebook, YouTube. W takim przypadku polityka prywatności i cookies tych podmiotów jest stosowana.

Zmiany w polityce prywatności i cookies

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności i Cookies w dowolnym momencie. Zmiany te będą ogłaszane na stronie internetowej Serwisu. Użytkownik jest zobowiązany do regularnego zapoznawania się z treścią Polityki Prywatności i Cookies w celu uzyskania informacji na temat zmian.

Linki do innych stron

Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za polityki prywatności i cookies stosowane na tych stronach. Użytkownik powinien zapoznać się z politykami prywatności i cookies każdej z odwiedzanych stron.

Bezpieczeństwo

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, w szczególności przed ich nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem czy zniszczeniem.

Zgłoszenie naruszenia prywatności

Jeżeli Użytkownik uważa, że jego prywatność została naruszona, może złożyć skargę do Administratora lub organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Kontakt

Wszelkie pytania, uwagi i wnioski dotyczące Polityki Prywatności i Cookies należy kierować na adres e-mail: info@galeriamyslenicka.pl. Administrator zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na każde zgłoszenie w ciągu 30 dni od jego otrzymania.

Postanowienia dodatkowe dotyczące polityki cookies

W zakresie przetwarzania danych w ramach technologii cookies obowiązują dodatkowe postanowienia, a mianowicie:

a) Użytkownik może wyrazić zgodę na umieszczenie plików cookies na urządzeniu końcowym oraz uzyskać dostęp do informacji w nich zawartych za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej.

b) W przypadku braku wyrażenia zgody na umieszczenie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, niektóre funkcjonalności Serwisu mogą być niedostępne.

c) Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników, tworzenia statystyk oraz w celach reklamowych.

d) Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki stałe pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

e) Administrator korzysta z plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich, takich jak Google Analytics, w celu zbierania danych statystycznych dotyczących korzystania z Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć zbieranie danych przez Google Analytics za pomocą specjalnego narzędzia przeglądarki lub zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący te dane.

f) Pliki cookies nie umożliwiają Administratorowi dostępu do danych osobowych Użytkowników, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę lub jest to niezbędne ze względów technicznych.

Postanowienia końcowe

a) Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies wchodzi w życie od dnia jej opublikowania na stronie internetowej galeriamyslenicka.pl.

b) W przypadku wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności i Cookies, Administrator poinformuje Użytkowników o tym fakcie poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki Prywatności i Cookies na stronie internetowej galeriamyslenicka.pl.

c) Wszelkie spory wynikłe z przetwarzania danych osobowych będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

d) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności i Cookies zastosowanie mają przepisy RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

e) Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies nie ogranicza ani nie wyłącza praw, które Użytkownikowi przysługują na mocy obowiązujących przepisów prawa.

f) Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności i Cookies w każdym czasie w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany sposobu przetwarzania danych osobowych.

g) Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności i Cookies zostaną opublikowane na stronie internetowej galeriamyslenicka.pl, a Użytkownicy zostaną o nich poinformowani drogą elektroniczną.

h) Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych.

i) Polityka Prywatności i Cookies oraz wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora podlegają polskiemu prawu.

j) Polityka Prywatności i Cookies jest dostępna na stronie internetowej galeriamyslenicka.pl w wersji drukowanej i elektronicznej.

k) Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności i Cookies w każdym czasie. Użytkownicy będą informowani o każdej zmianie za pomocą stosownych ogłoszeń na stronie internetowej galeriamyslenicka.pl lub poprzez wiadomość e-mail.

l) W przypadku pytań, uwag lub wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności i Cookies, Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: info@galeriamyslenicka.pl lub pisemnie na adres: Słoneczna 2E, 32-400 Myślenice.

m) W przypadku, gdy Użytkownik uznaje, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa, ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

n) Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies wchodzi w życie z dniem od dnia jej opublikowania na stronie internetowej galeriamyslenicka.pl.

o) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe Użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych, kradzieżą, uszkodzeniem czy zniszczeniem. W tym celu stosowane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

p) Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że przepisy prawa wymagają lub pozwalają na dłuższe przechowywanie danych. q) Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, chyba że jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania danych lub wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

r) W przypadku, gdy Użytkownik udostępnia Administratorowi dane osobowe innych osób (np. w formularzu kontaktowym), jest on odpowiedzialny za uzyskanie odpowiedniego zgody tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych przez Administratora.

s) Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

t) Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

u) Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

v) W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, Użytkownik ma prawo do jej wycofania w każdym czasie.

w) W celu realizacji praw wymienionych w punkcie

u), Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: info@galeriamyslenicka.pl.

x) Użytkownik może złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zakończenie

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności. Mamy nadzieję, że dostarczyła ona Państwu odpowiednich informacji i wyjaśniła, jakie dane osobowe zbieramy oraz w jaki sposób je przetwarzamy i chronimy. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących naszej Polityki Prywatności, zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@galeriamyslenicka.pl.

Zwracamy uwagę, że zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do naszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Zmiany te będą widoczne na naszej stronie internetowej, a więc zachęcamy do regularnego sprawdzania naszej Polityki Prywatności, aby być na bieżąco z wszelkimi aktualizacjami.