TEL: 693 636 229 | PN. - SOB. 9:00 - 20:00

Regulamin korzystania z serwisu galeriamyslenicka.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem galeriamyslenicka.pl, zwany dalej „Serwisem”.

2. Serwis prowadzony jest przez spółkę Galeria Myślenicka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Słoneczna 2E, 32-400 Mysłowice, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000295117; NIP 6811960091; REGON 120507387.

3. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

4. W przypadku nieakceptacji któregokolwiek postanowienia regulaminu, użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.

§2 Przedmiot Serwisu

1. Celem Serwisu jest umożliwienie użytkownikom zapoznania się z ofertą Galerii Myślenickiej oraz informowanie o wydarzeniach z nią związanych.

2. Wszelkie informacje zawarte na stronach Serwisu są informacjami handlowymi w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

3. Galeria Myślenicka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Serwisie oraz jego zawartości w dowolnym czasie i bez konieczności wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

§3 Korzystanie z Serwisu

1. Korzystanie z Serwisu jest darmowe i dostępne dla każdego użytkownika.

2. Korzystanie z Serwisu może wymagać rejestracji, która polega na podaniu imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.

3. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

4. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do nieumyślnego wprowadzania szkodliwego oprogramowania lub danych do Serwisu, które mogą powodować zakłócenia jego pracy lub uszkodzenia systemów informatycznych Galerii Myślenickiej.

5. Użytkownik Serwisu jest odpowiedzialny za wszelkie skutki swojego korzystania z Serwisu.

6. Galeria Myślenicka zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego ograniczenia dostępności Serwisu lub jego części z przyczyn technicznych lub organizacyjnych.

7. Galeria Myślenicka zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zmiany treści zamieszczanych przez użytkowników w Serwisie, jeśli uznaje je za sprzeczne z obowiązującym prawem lub naruszające dobre obyczaje.

§4 Ochrona danych osobowych

1. Galeria Myślenicka Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu.
2. Dane osobowe użytkowników Serwisu są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO oraz polskim prawem o ochronie danych osobowych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.
4. Galeria Myslenicka Sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia tych danych przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.
5. Użytkownik Serwisu ma prawo do wglądu, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§5 Własność intelektualna

1. Wszelkie prawa do treści zamieszczonych w Serwisie, w tym prawa autorskie, prawa własności intelektualnej oraz prawo do znaków towarowych, należą do Galerii Myślenickiej Sp. z o.o. lub podmiotów trzecich, które udzielają Galerii Myślenickiej stosownych licencji.

2. Kopiowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie treści Serwisu w celach komercyjnych jest zabronione bez wyraźnej zgody Galerii Myślenickiej.

3. Użytkownik Serwisu może korzystać z treści zamieszczonych w Serwisie wyłącznie w celach prywatnych i niekomercyjnych.

§6 Reklamacje i zgłaszanie naruszeń

1. Użytkownik Serwisu ma prawo do zgłaszania reklamacji dotyczących działania Serwisu oraz naruszeń jego praw.

2. Reklamacje należy składać za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Serwisu lub za pośrednictwem adresu e-mail podanego w zakładce "Kontakt". Galeria Myślenicka Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania i poinformowania użytkownika Serwisu o wyniku postępowania.

4. W przypadku stwierdzenia naruszeń przez użytkowników Serwisu,

3. Galeria Myślenicka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia nieodpowiednich treści oraz podejmowania odpowiednich działań w celu zapobieżenia dalszym naruszeniom.

§7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Serwisu i obowiązuje od tego momentu.
2. Galeria Myslenicka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez konieczności uzyskiwania zgody użytkowników.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie Serwisu i będą obowiązywały od momentu ich publikacji.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa polskiego.
5. W razie wątpliwości lub pytań dotyczących Regulaminu, użytkownik Serwisu może skontaktować się z Galerią Myslenicką Sp. z o.o. za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Serwisu lub za pośrednictwem adresu e-mail podanego w zakładce "Kontakt".